Overzicht van achtergrond­documenten en kaarten

Klimaatbestendig tuinhek tegen wateroverlast, Limburg, september 2019

Overzicht van achtergrond­documenten en kaarten

Achtergronddocument A

Adviezen Signaalgroep Deltaprogramma 2018 en 2019

Achtergronddocument B

Adviesbrief reviewcommissie en antwoordbrief deltacommissaris

Achtergronddocument C

Herijking methoden Deltaprogramma

Achtergronddocument D

Advies Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving en reactie deltacommissaris

Achtergronddocument E

Kennisagenda Deltaprogramma

Achtergronddocument F

Voortgangsrapportage Werken aan Zoetwater in de Delta – terugblik 2019 en vooruitblik 2020 – 2021

Achtergronddocument G

Voortgangsrapportage Aanpak Nationale Vitale en Kwetsbare functies

Achtergronddocument H

Synthesedocumenten herijking deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
1: Waterveiligheid
2: Zoetwater
3: Ruimtelijke adaptatie
4: IJsselmeergebied
5: Rijn-Maasdelta
6: Rijnmond-Drechtsteden
7: Zuidwestelijke Delta
8: Zand en Kust
9: Waddengebied

Colofon Deltaprogramma 2021

Het Deltaprogramma 2021 is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Dit is de online versie van het Deltaprogramma 2021 dat op Prinsjesdag 2020 aan de Staten-Generaal is aangeboden.

Uitvoering
Staf deltacommissaris

Concept, ontwerp, productie
Delta3, Den Haag

Coördinatie en begeleiding
Tessa Haan Projectbegeleiding, Almere

Tekstredactie en -advies
Renske Postma (Met Andere Woorden)
Ria de Wit (Helder en Duidelijk)

Fotografie

Stuw- en sluizencomplex Grave, juli 2020: Daniel Kuipers, Delta3
Beek De Doorbraak, waterhuishouding+, Twente, juni 2020: Jos van Alphen
Nieuwe Driemanspolder, waterberging in combinatie met natuur en recreatie tussen Zoetermeer, Den Haag-Leidschenveen en Leidschendam-Voorburg, juni 2020: Tommy Bolleboom
Lauwersmeerdijk, dijkversterking, Friesland, juni 2020: Kees van der Veen
Hoge Zandgronden, rijplaten tegen droogte, Asten (Drenthe), juni 2020: Jac van Tuijn
Sterrenburgpark, klimaatbestendige ontmoetingsplaats en speelplek, Dordrecht, juli 2019: Bert Schaeffer
Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhovense Veer: Cees van der Wal
Noodweer in Tilburg, juni 2020: Branko de Lang, ANP
Klimaatadaptieve proeftuin Zernike Campus, Groningen, 2019: Richard Walters
Klimaatbestendig tuinhek tegen wateroverlast, Limburg, september 2019: Thomas Klomp
Kaarten
1 Voorkeursstrategie Zoetwater MUST
2 Voorkeursstrategie IJsselmeergebied MUST
3 Voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden, basis informatie gekregen van Defacto MUST
4 Inspiratiekaart Rijn en Maas IRM MUST
5 Voorkeursstrategie Zuidwestelijke MUST
6 Voorkeursstrategie Kust MUST
7 Voorkeursstrategie Waddengebied MUST

Deltaprogramma

Nederland is een laaggelegen land met veel water. Het nationaal Deltaprogramma beschermt Nederland tegen overstromingen, zorgt voor voldoende zoetwater en draagt bij aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Op de website van het nationaal Deltaprogramma staat de voortgang van het werk aan onze delta.

Het nationaal Deltaprogramma is een samenwerkingsverband tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Ook kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven denken actief mee.

www.deltaprogramma.nl

Dit is een uitgave van

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

September 2020